The Soda Pop

Unit 6 The Environment: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 6 the environment lesson 4 write. Mr.Nhat wrote a complaint letter to the director of L &p Company in Ho Chi Minh City. The five sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter

UNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)

WRITE (VIẾT)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta bắt thỏ rừng bằng chó săn. Người ta bắt đàn bà bằng tiền bạc. Người ta bắt kẻ ngu si bằng lời phỉnh nịnh.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên