XtGem Forum catalog

Unit 5 The Media: Listening

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media listen lớp 42. Listen to a conversation between Chau and his father. Fill in the table with the information you hear.

UNIT 5: THE MEDIA

LISTENING (NGHE)

 

Listen to a conversation between Chau and his father. Fill in the table with the information you hear.

(Nghe bài đối thoại giữa Châu và bố của Châu. Điền vào bảng với những thông tin em nghe được).


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người nghèo không phải người có ít mà là người muốn nhiều.
He is not poor that hath not much, but he that craves much.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên