Disneyland 1972 Love the old s

Unit 5 The Media: Listening

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media listen lớp 42. Listen to a conversation between Chau and his father. Fill in the table with the information you hear.

UNIT 5: THE MEDIA

LISTENING (NGHE)

 

Listen to a conversation between Chau and his father. Fill in the table with the information you hear.

(Nghe bài đối thoại giữa Châu và bố của Châu. Điền vào bảng với những thông tin em nghe được).


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tâm con người giống như sự nhảy dù. Nó chỉ trở nên tốt đẹp nhất khi nó ở trạng thái mở bung ra.
The mind is like a parachute. It works best when it’s open.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên