Ring ring

Unit 5 The Media: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media lớp 40. Complete the dialogues with the correct tag (Điền vào bài đối thoại bằng những câu hỏi đuôi đúng).

UNIT 5: THE MEDIA

LANGUAGE FOCUS

Tag questions

Gerunds after some verbs

(1) Complete the dialogues with the correct tag (Điền vào bài đối thoại bằng những câu hỏi đuôi đúng)

a) Jim : You have read this article on the website, haven't you?

Lina : Not yet.

b) Minh : Baird produced the first TV picture in 1926, didn't he ?

Thao : Yes, he did

c) Thu : A daily newspaper was published in Germany in 1550, wasn't it?, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người học trò luôn luôn bắt đầu bằng cách tìm ra khiếm khuyết, nhưng nhà học giả thấy ưu điểm trong mọi thứ.
The learner always begins by finding fault, but the scholar sees the positive merit in everything.
Hegel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên