80s toys - Atari. I still have

Bài 1: Nguyên hàm (Giải bài tập 1,2)

Bài 1. (Trang 102 SGK Toán cơ bản lớp 12)


Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại?

a)  e-x và –  e-x ;


b)sin2x và sin2x


c) Bài 1: Nguyên hàm (Giải bài tập 1,2)


 Hướng dẫn giải:


a) e-x và – e-x  là nguyên hàm của nhau, vì:


(e-x)’ =  e-x (-1) =- e-x  và (- e-x )’=(-1) (- e-x) = e-x


b) sin2x  là nguyên hàm của sin2x, vì:


(sin2x)’ = 2sinx.(sinx)’ = 2sinxcosx = sin2x, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn.
What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên