Snack's 1967

Unit 2 Clothing: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 2 clothing language focus lớp 9 trang 13 SGK đơn giản và dễ hiểu. Work with a partner. Read the dialogue. (Thực tập vđi bạn. Đọc bài đối thoại) Nga : Come and see my photo album.

UNIT 2: CLOTHING (QUẦN ÁO)

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

The present perfect

The passive (review)

1. Work with a partner. Read the dialogue. (Thực tập vđi bạn. Đọc bài đối thoại) Nga : Come and see my photo album. (Đến đây xem anbom hình của mình nè) Mi : Lovely! Who;s this girl? (Dễ thương quá! Cô gái này là ai?)

Nga : Ah! It's Lan, my old friend. (À, đó là Lan, bạn cũ của mình)

Mi : How long have you known her? (Bạn biết cô ấy bao lâu rồi?)

Nga : I7ve known her for six years. (Mình biết cô ấy 6 năm rồi)

Mỉ : Have you seen her recently? (Gần đây bạn có gặp cô ấy không?)

Nga : No, I havenỵt seen her since 2003. (Không, mình không gặp cô ấy từ năm 2003), , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao.
It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.
William Shakespeare
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên