Duck hunt

Lớp 9

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 9

Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Chương I: Sinh vật và môi trường- Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 125 1.

Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Chương I: Sinh vật và môi trường- Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 tra

Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Chương I: Sinh vật và môi trường – Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 134 1. Các si

Bài 47: Quần thể sinh vật

Chương II: Hệ sinh thái – Quần thể sinh vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 142 1.Hãy lấy hai vi dụ chứng minh các c

Bài 48: Quần thể người

Chương II: Hệ sinh thái – Quần thể người – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 145 1.Vì sao quần thể người lại có một sổ đặ

Bài 49: Quần xã sinh vật

Chương II: Hệ sinh thái – Quần xã sinh vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 149 1.Thế nào là một quán xă? Quần xã khá

Bài 50: Hệ sinh thái

Chương II: Hệ sinh thái – Hệ sinh thái – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 153  1. Hãy cho vi dụ về một hệ sinh thái, phâ

Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường

Chương III : Con người, dân số và môi trường – Tác động của con người đối với môi trường – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 tr

Bài 54: Ô nhiễm môi trường

Chương III : Con người, dân số và môi trường – Ô nhiễm môi trường – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 165 1.Những hoạt độ

Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )

Chương III : Con người, dân số và môi trường – Ô nhiễm môi trường(tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 169 –  Hạn ch

Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Chương IV : Bảo vệ môi trường – Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang

Bài 58: Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Chương IV : Bảo vệ môi trường – Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 177 1.Tài nguyê

Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Chương IV : Bảo vệ môi trường – Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 183 1.Hãy nêu các kiể
Ngẫu Nhiên