Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
Chương I: Sinh vật và môi trường- Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 125


1.Sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng?


* Thực vật ưa sáng

– Lá có tầng cutin dày mô giậu phát triển nhiều lớp tế bào.


– Hoạt động sinh lí:


+ Cường độ quang hợp cao dưới điều lũện ánh sáng mạnh.


+  Cường độ hô hấp cao.


*Thực vật ưa bóng


 – Lá có mô giậu kém phát triển, ít lớp tế bào.


–  Có khả năng quang hợp ở ánh sáng yếu.


–  Cường độ hô hấp thấp hơn., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog