XtGem Forum catalog

Lịch Sử 9-Bài 16:HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 .Sử 9-Bài 16:HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 .

Lịch Sử 9-Bài 16:HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 .Lịch Sử 9-Bài 16:HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 .Lược đồ hành trình cứu nước của Chủ Tịch Hố Chí MinhI.Nguyễn Ái Quốc ở Pháp 1917-1923.-Năm 1911 xuất phát từ lòng yêu nước thương dân , Người từ cảng Nhà Rồng người ra đi tìm đường cứu nước .-Từ 1911-1918 Người đi khắp Á, Âu, Phi thâm nhập vào phong trào quần chúng kiếm sống và hoạt động cách mạng .-1919 Người gửi đến Hội Nghị Véc xai bàn Yêu sách của nhân dân An Nam đòi các quyền lợi cho dân tộc Việt Nam , nhưng không được chấp thuận .-7-1920 đọc sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin, từ đó Người hòan tòan tin theo Lê- nin và đứng về phía Quốc Tế Cộng sản , từ chủ nghĩa yêu nước đến với -Chủ nghĩa Mác – Lê nin và đi theo con đường cách mạng vô sản .-12-1920 gia nhập Quốc tế thứ ba , tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp .-1921 sáng lập Hội Liên Hiệp thuộc địa ở Pa ri.-1922 viết báo “Người cùng khổ” , viết bài cho báo Nhân đạo , Đời sống công nhân , viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp .*Phan Bội Châu : đi sang phương Đông (Trung Quốc ,Nhật Bản), xin giúp đánh Pháp và chủ trương đấu tranh bạo động .*Nguyễn Ái Quốc : đi sang phương Tây bắt gặp chân lý Mác – Lê nin và xác định đi theo con đường cách mạng tháng Mười Nga .*Ý nghĩa : đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động của Nguyễn Ái Quốc : từ một người yêu nước trở thành một người Cộng sản , từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lê nin và đi theo con đường cách mạng vô sản .Lịch Sử 9-Bài 16:HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 .

Nguyễn Ái Quốc tại Đại Hội Tua (12-1920).Lịch Sử 9-Bài 16:HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 .

Báo Người Cùng KhổII. Nguyễn Ai Quốc ở Liên Xô.( 1923-1924) .-Tháng 6-1923 sang Liên Xô dự Hội Nghị Quốc tế Nông dân .-1924 dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản ,phát biểu tham luận cơ bản về chiến lược và sách lược cách mạng giải phóng thuộc địa .-Chuẩn bị về chính trị , tư tưởng cho việc thành lập chính đảng : quan điển chủ nghĩa Mác – Lê nin . Cách mạng vô sản truyền vào Việt Nam .Lịch Sử 9-Bài 16:HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 .

Nguyễn Ái Quốc và Đại hội V của Quốc tế Cộng SảnIII.Nguyễn Ai Quốc ở Trung Quốc ( 1924-1925).Người về Quảng Châu ( Trung Quốc ) lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên ( 6-1925) trong đó Cộng Sản Đoàn làm nòng cốt .*Hội VNCMTN ra đời trong hòan cảnh :+Phong trào yêu nước và công nhân phát triển mạnh có bước phát triển mới .+NAQ về Quảng Châu liên lạc với những nhà yêu nước tại đấy , lực chọn thanh niên để lập HVNCMTNMục đích của Cộng Sản đoàn :+ Đào tạo cán bộ cách mạng .+ Đem chủ nghĩa Mác – Lê nin truyền vào VN+ Chuẩn bị thành lập chính đảng vô sản VN ( Đảng Cộng sản Việt Nam )Ý nghĩa của Cộng sản Đoàn : tổ chức chính trị theo hướng vô sản , là hạt nhân cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam .Hội VNCMTN vô sản hóa: hội viên hòa nhập trong công nhân để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin , thúc đẩy hình thành chính đảng vô sản .* NAQ chuẩn bị về chính trị , tư tưởng cho việc thành lập chính đảng : quan điển chủ nghĩa Mác – Lê nin . Cách mạng vô sản truyền vào Việt Nam .* NAQ chuẩn bị về tổ chức : lập HVNCMTN , xuất bản báo Thanh Niên , viết sách Đường Cách Mệnh , mở lớp huấn luyện . đào tạo cán bộ để về nước tuyên truyền CM.

Lịch Sử 9-Bài 16:HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 .

NGÔI NHÀ SỐ 13/1 NAY LÀ SỐ 248 ĐƯỜNG VĂN MINH , THÀNH PHỐ QUẢNG CHÂU , TRUNG QUỐC, TRỤ SỞ CỦA HỘI VNCM THANH NIÊN NƠI NGUYỄN ÁI QUỐC MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO CÁN BỘ CM VN TRONG NHỮNG NĂM 1925-1927Lịch Sử 9-Bài 16:HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 .

Lớp đào tạo cán bộCông lao Của Nguyễn Ai Quốc :+ Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng VN theo gương Cách Mạng Tháng Mười Nga .+ Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào VN .+ Liên kết chặt chẽ giữa Cách mạng vô sản với cách mạng Việt Nam.Lịch Sử 9-Bài 16:HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 .

Tuần báo Thanh niên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với chức năng tuyên truyền và vận động.

Lịch Sử 9-Bài 16:HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 .

Bìa tập Đường Kách mệnh, là tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp bồi dưỡng chính trị do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức.


Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới này thuộc về bạn, hãy học cách trân trọng những gì thuộc về mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên