Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Unit 10 Life on Other Planets: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh language focus unit 10 Life on Other Planets lop 9 trang 89. (Thực hành với bạn sử dụng “may” or “might” và nói về những món quà của Andy

UNIT 10: LIFE ON THE OTHER PLANETS

LANGUAGE FOCUS

 

* Modals : may, might.

* Conditional sentences : type 1 and type 2.

1) Work with a partner. Use may or might and talk about And/s presents.

(Thực hành với bạn sử dụng “may” or “might” và nói về những món quà của Andy)

a) It may be a book or it might be a game

b) It may be a box of crayons or it might be a box of paint.

c) It may be a football or it might be a basketball, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người hỏi về điều mình chưa biết là nhà bác học. Người xấu hổ không dám hỏi là kẻ thù của chính mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên