Duck hunt

Unit 7: Saving Energy (Tiết Kiệm Năng Lượng)

1) Coordinating conjunctions (Liên từ kết hợp) dùng để nối 2 mệnh đề độc lập thành 1 câu ghép. Các liên từ kết hợp gồm: • and (và): nối thêm ý vào mệnh đề trước nó (addition) • but (nhưng): đưa ra một ý tương phản với mệnh đề trước nó (contrast) • for (vì): đưa ra một lí do giải thích cho hành động ở mệnh đề trước (reason)

UNIT 7: SAVING ENERGY

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

 

Tham khảo bài giải các phần sau:

 Unit 7 Saving Energy: Getting Started

 Unit 7 Saving Energy: Listen and Read

 Unit 7 Saving Energy: Speaking

 Unit 7 Saving Energy: Listen

 Unit 7 Saving Energy: Reading

 Unit 7 Saving Energy: Write, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu chỉ là một từ cho tới khi có ai đó đến và cho nó ý nghĩa.
Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên