XtGem Forum catalog

Lớp 9

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 9

Bài 25: Thường biến

Chương IV : Biến dị – Thường biến – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 73 1. Thường biến là gì? Phán biệt thường biên với

Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Chương V: Di truyền học người – Phương pháp nghiên cứu di truyền người – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 81 1.Phương ph

Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người

Chương V: Di truyền học người – Bệnh và tật di truyền ở người – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 85 1.Có thể nhận biết b

Bài 30: Di truyền học với con người

Chương V: Di truyền học người – Di truyền học với con người – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 88 1.Di truyền y học tư v

Bài 31: Công nghệ tế bào

Chương VI: ứng dụng di truyền học – Công nghệ tế bào – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 91 Ngày nay, việc ứng dụng phươn

Bài 32: Công nghệ gen

Chương VI: ứng dụng di truyền học – Công nghệ gen – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 95 1.Kĩ thuật gen là gì? Gồm những

Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Chương VI: ứng dụng di truyền học – Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 98 1.Tại s

Bài 34: Thoái hóa do thụ phấn và do giao phối gần

Chương VI: Ứng dụng di truyền học – Thoái hóa do thụ phấn và do giao phối gần – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 101 Hìn

Bài 35: Ưu thế lai

Chương VI: Ứng dụng di truyền học – Ưu thế lai – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 104 1.Ưu thể lai là gì? Cho biết cở sở

Bài 36: Các phương pháp chọn lọc

Chương VI: Ứng dụng di truyền học – Các phương pháp chọn lọc – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 107 1.Phương pháp chọn l

Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Chương VI: Ứng dụng di truyền học – Thành tựu chọn giống ở Việt Nam – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 111 1.Trong chọn

Bài 40: Ôn tập Di truyền và biến dị

Chương VI: Ứng dụng di truyền học – Ôn tập phần Di truyền và biến dị – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 117 1. Hãy giải
Ngẫu Nhiên