XtGem Forum catalog

Bài 58: Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
Chương IV : Bảo vệ môi trường – Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 177


1.Tài nguyên không tái sinh và tái sinh khác nhau như thể nào?

–     Tài nguyên không tái sinh là nguồn tài nguyên sau khi khai thác và sử dụng bị cạn kiệt dần, như tài nguyên khoáng sản.


–     Tài nguyên tái sinh là nguồn tài nguyên sau khi sử dụng có thể tái sinh và ngày càng phong phú hơn nếu dược quản lí tốt, như tài nguyên đất, nước, sinh vật. biển và tài nguyên nông nghiệp.


2.Vì sao phải sừ dụng tiết kiệm và hợp li nguồn tài nguyên thiên nhiên?


Chúng ta phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí tài nguyên thiên nhiên vì tài nguyên không phải là vô tận. chúng ta cần phải sử dụng hợp lí để vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại vừa bảo đảm duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ con cháu mai sau.


3.Nguồn năng lượng như thế nào dược gọi là nguồn năng lương sạch?Nguồn năng lượng vĩnh cửu như năng lượng mặt trời, nàng lượng gió, năng lượng nhiệt từ trong lòng trái đất., khi sử dụng không gây ô nhiễm môi trường. Đó là năng lượng sạch.4. Sứ dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thể nào tới các tài nguyên khác như tài nguyên đất và nước?


Bảo vệ rừng và cây xanh trên mặt đất sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất, nước và các tài nguyên sinh vật khác., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống là sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên