XtGem Forum catalog

Toán Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 6 môn Toán Học

Chương 1 : Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên – Tiết 4 : Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Hướng dẫn giải bài 16,17,18,19,20 trang 13 SGK Toán 6

Hướng dẫn giải bài 16, 17, 18, 19, 20 SGK Toán 6 trang 13, 14  16. Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ? a. Tập hợp A các số tự nhiên x mà

Chương I : Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên – Luyên tập 1( Phép cộng và phép nhân ) – Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34 SGK Toán 6 Trang 17

Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34 SGK Toán 6 Trang 17 31. Tính nhanh : a. 135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65) = (360 + 40) = 200 + 400 = 600 b. 4

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Bài 10 : Tính chất chia hết của một tổng – Hướng dẫn giải bài 83,84,85,86 SGK Toán 6 trang 35

Hướng dẫn giải bài 83,84,85,86 SGK Toán 6 trang 35 83. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 không : a. 48 + 5

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 – Hướng dẫn giải bài 101,102, 103, 104, 105 trang 41 SGK Toán 6

Hướng dẫn giải bài 101,102, 103, 104, 105 trang 41 SGK Toán 6 101. Trong các số sau số nào chia hết cho 3 ? Số nào chia hết cho 9 ? 187;

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên _ Số Nguyên tố + Hợp số + Bảng số nguyên tố _ Hướng dẫn giải bài 115, 116,117,118,119 trang 47 SGK Toán 6

Hướng dẫn giải bài 115, 116,117,118,119 trang 47 SGK Toán 6 115. Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ? Các số 312; 213; 435

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6

Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6 125. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố 

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Ước chung lớn nhất – Hướng dẫn giải bài tập 139, 140, 141 SGK Toán 6 trang 56

Hướng dẫn giải bài tập 139, 140, 141 SGK Toán 6 trang 56 139. Tìm UCLN của : a. 56 và 140 56 = 2^3 . 7; 140 = 2^2 . 5 . 7 UCLN (56

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Bội chung nhỏ nhất – Hướng dẫn giải bài 149, 150, 151 trang 59 SGK Toán 6

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Bội chung nhỏ nhất – Hướng dẫn giải bài 149, 150, 151 trang 59 SGK Toán 6 149. Tìm BCNN :

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Luyện tập 2 : Bội chung nhỏ nhất – Hướng dẫn giải bài 156, 157, 158 SGK Toán 6 trang 60

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Luyện tập 2 : Bội chung nhỏ nhất – Hướng dẫn giải bài 156, 157, 158 SGK Toán 6 trang 60 156.

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Ôn tập 2: chương I – Hướng dẫn giải bài 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 trang 63 SGK Toán 6

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Ôn tập 2: chương I – Hướng dẫn giải bài 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 trang 63 SGK Toán 6 16

Chương II : Số nguyên – Bài 1 : làm quen với số nguyên âm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán 6 trang 68

Chương II : Số nguyên – Bài 1 : làm quen với số nguyên âm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán 6 trang 68 Hình bên minh học m

Chương II : Số nguyên – Bài 2: Tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 trang 70

Chương II : Số nguyên – Bài 2: Tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 trang 70 6. Đọc những điều ghi sau đ

Chương II : Số nguyên – Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SGK Toán 6 trang 73

Chương II : Số nguyên – Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SGK Toán 6 trang 73 11. Điền dấu thí
Ngẫu Nhiên