XtGem Forum catalog

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6

Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6


125. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6 Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6

126. An phân tích chưa đúng các số 120; 306; 567 ra các thừa số nguyên tố sau :

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6


127. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó có chia hết cho các số nguyên tố nào ?


a. Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6 225 chia hết cho các số nguyên tố 3 và 5


b. Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6 1800 chia hết cho các số nguyên tố 2; 3; 5


c. Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6 1050 chia hết cho các số nguyên tố 2; 3; 5; 7.


d. Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 63060 chia hết cho các số nguyên tố 2; 3; 5 và 17.


128. Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6


Do đó các số là ước của a là 4; 8; 11; 20., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ký ức là những chiếc sừng đi săn mà âm thanh vang lên biến mất vào trong gió.
Memories are hunting horns whose sound dies on the wind.
Guillaume Apollinaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên