Snack's 1967

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6

Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6


125. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6 Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6

126. An phân tích chưa đúng các số 120; 306; 567 ra các thừa số nguyên tố sau :

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6


127. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó có chia hết cho các số nguyên tố nào ?


a. Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6 225 chia hết cho các số nguyên tố 3 và 5


b. Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6 1800 chia hết cho các số nguyên tố 2; 3; 5


c. Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6 1050 chia hết cho các số nguyên tố 2; 3; 5; 7.


d. Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 63060 chia hết cho các số nguyên tố 2; 3; 5 và 17.


128. Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hướng dẫn giải bài 125, 126, 127, 128 trang 50 Sách giáo khoa Toán 6


Do đó các số là ước của a là 4; 8; 11; 20., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lời hứa càng dễ dàng bao nhiêu thì càng dễ quên bấy nhiêu.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên