XtGem Forum catalog

Chương 1 : Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên – Tiết 4 : Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Hướng dẫn giải bài 16,17,18,19,20 trang 13 SGK Toán 6

Hướng dẫn giải bài 16, 17, 18, 19, 20 SGK Toán 6 trang 13, 14 


16. Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ?

a. Tập hợp A các số tự nhiên x mà x – 8 = 12


Ta có : x – 8 = 12 do đó x = 12 + 8 = 20


Tập hợp A = {20} có 1 phần tử


b. Tâp hợp B các số tự nhiên x mà x + 7 = 7


Ta có : x + 7 = 7 do đó x = 7 – 7 = 0


Tập hợp B = {0} có 1 phần tử


c. Tập hợp C các số tự nhiên x mà x . 0 = 0


Ta có : x . 0 = 0 do đó x thuộc N, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn giống như sức khỏe tốt, giá trị của nó ít được nhận ra cho tới khi nó đã bị đánh mất.
Friendship is like sound health, the value of it is seldom known until it is lost.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên