Polly po-cket

Chương 1 : Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên – Tiết 4 : Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Hướng dẫn giải bài 16,17,18,19,20 trang 13 SGK Toán 6

Hướng dẫn giải bài 16, 17, 18, 19, 20 SGK Toán 6 trang 13, 14 


16. Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ?

a. Tập hợp A các số tự nhiên x mà x – 8 = 12


Ta có : x – 8 = 12 do đó x = 12 + 8 = 20


Tập hợp A = {20} có 1 phần tử


b. Tâp hợp B các số tự nhiên x mà x + 7 = 7


Ta có : x + 7 = 7 do đó x = 7 – 7 = 0


Tập hợp B = {0} có 1 phần tử


c. Tập hợp C các số tự nhiên x mà x . 0 = 0


Ta có : x . 0 = 0 do đó x thuộc N, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lương tâm của chúng ta không phải là vật chứa của chân lý vĩnh cửu. Nó phát triển cùng với đời sống xã hội của chúng ta, và điều kiện xã hội thay đổi cũng dẫn tới sự thay đổi triệt để về lương tâm.
Our conscience is not the vessel of eternal verities. It grows with our social life, and a new social condition means a radical change in conscience.
Walter Lippmann
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên