Pair of Vintage Old School Fru

Chương II: Nhiệt học – Sự bay hơi và sự ngưng tụ ( tiếp ) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 84
Chương II: Nhiệt học – Sự bay hơi và sự ngưng tụ ( tiếp ) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 84


Bài C1. Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc thí nghiệm và trong cốc đối chứng?

Lời giải:


Nhiệt độ ở cốc thí nghiệm thấp hơn nhiệt độ ở cốc đối chứng.


 


Bài C2. Có hiện tượng gì xảy ra ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm? Hiện tượng này có xảy ra ở cốc đối chứng không?


Lời giải:


Có nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm, không có nước đọng ở ngoài mặt cốc đối chứng.


 


Bài C3. Các giọt nước đọng ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm có thể là do nước ở trong cốc thấm ra không? Tại sao?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đứng cách bờ để xem lửa cháy, để yên cho kẻ địch tự rối loạn.
Cách ngạn quan hỏa.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên