Polaroid

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Bội chung nhỏ nhất – Hướng dẫn giải bài 149, 150, 151 trang 59 SGK Toán 6

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Bội chung nhỏ nhất – Hướng dẫn giải bài 149, 150, 151 trang 59 SGK Toán 6


149. Tìm BCNN :









Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Bội chung nhỏ nhất – Hướng dẫn giải bài 149, 150, 151 trang 59 SGK Toán 6 Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Bội chung nhỏ nhất – Hướng dẫn giải bài 149, 150, 151 trang 59 SGK Toán 6


150. Tìm BCNN của :


a. 10 và 15 Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Bội chung nhỏ nhất – Hướng dẫn giải bài 149, 150, 151 trang 59 SGK Toán 6b. 8; 9 và 11


8; 9 và 11 đôi một nguyên tố cùng nhau nên : Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Bội chung nhỏ nhất – Hướng dẫn giải bài 149, 150, 151 trang 59 SGK Toán 6


c. 24 và 168


Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Bội chung nhỏ nhất – Hướng dẫn giải bài 149, 150, 151 trang 59 SGK Toán 6


151. Hãy tính nhẩm BCNN của các số sau bằng cách nhân số lớn nhất lần lượt với 1, 2, 3… cho đến khi được kết quả là một số chia hết cho các số còn lại :


a. 30 và 150 Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Bội chung nhỏ nhất – Hướng dẫn giải bài 149, 150, 151 trang 59 SGK Toán 6



, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người chê ta mà chê phải là thầy ta. Người khen ta mà khen phải là bạn ta. Những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy.
Tuân Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên