XtGem Forum catalog

Chương II: Số nguyên – Ôn tập 2 – Hướng dẫn giải bài 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 SGK Toán 6 trang 98

Chương II: Số nguyên – Ôn tập 2 – Hướng dẫn giải bài 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 SGK Toán 6 trang 98


114. Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: Chương II: Số nguyên – Ôn tập 2 – Hướng dẫn giải bài 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 SGK Toán 6 trang 98

115. Tìm số nguyên a biết : Chương II: Số nguyên – Ôn tập 2 – Hướng dẫn giải bài 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 SGK Toán 6 trang 98


116. Tính : Chương II: Số nguyên – Ôn tập 2 – Hướng dẫn giải bài 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 SGK Toán 6 trang 98


117. Tính : Chương II: Số nguyên – Ôn tập 2 – Hướng dẫn giải bài 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 SGK Toán 6 trang 98


118. Tìm số nguyên x biết :Chương II: Số nguyên – Ôn tập 2 – Hướng dẫn giải bài 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 SGK Toán 6 trang 98


119. Tính bằng hai cách :Chương II: Số nguyên – Ôn tập 2 – Hướng dẫn giải bài 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 SGK Toán 6 trang 98Chương II: Số nguyên – Ôn tập 2 – Hướng dẫn giải bài 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 SGK Toán 6 trang 98


120. Cho hai tập hợp : A = {3; -5; 7}; B = {-2; 4; -6; 8}


a. Có bao nhiêu tích ab với a thuộc A, b thuộc B được tạo thànhChương II: Số nguyên – Ôn tập 2 – Hướng dẫn giải bài 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 SGK Toán 6 trang 98


b. Có bao nhiêu tích lớn hơn 0, bao nhiêu tích nhỏ hơn 0: 12 Tích được tạo thành, 6 tích lớn hơn 0 và 6 tích nhỏ hơn 0, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật là một loại quả mà không nên hái cho đến khi nó chín muồi.
Truth is a fruit which should not be plucked until it is ripe.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên