Disneyland 1972 Love the old s

Chương II : Số nguyên – Bài 2: Tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 trang 70

Chương II : Số nguyên – Bài 2: Tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 trang 70


6. Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó đúng không ?Chương II : Số nguyên – Bài 2: Tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 trang 70

7. Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan xi păng là +3143 mét và độ cao đáy của vinh Cam ranh là -30 mét thì dấu “+” biểu thị độ cao trên mực nước biển, dấu “-” biểu thị độ cao dưới mực nước biển.


8. Điền cho đủ các câu sau :


a.Chương II : Số nguyên – Bài 2: Tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 trang 70


b. Chương II : Số nguyên – Bài 2: Tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 trang 70


c. Chương II : Số nguyên – Bài 2: Tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 trang 70


9. Tìm số đối của các số sau :


Số đối của +2 là -2


Số đối của 5 là -5, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, đừng yêu khi bạn thấy cô đơn quá.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên