Insane

Chương II : Số nguyên – Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SGK Toán 6 trang 73

Chương II : Số nguyên – Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SGK Toán 6 trang 73


11. Điền dấu thích hợp vào ô trống Chương II : Số nguyên – Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SGK Toán 6 trang 73

12. a . Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần


-17; -2; 0; 1; 2; 5


b. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự giảm dần


2001; 15; 7; 0; -8; -101


13. Tìm x thuộc Z biết


a. Chương II : Số nguyên – Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SGK Toán 6 trang 73


b. Chương II : Số nguyên – Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SGK Toán 6 trang 73


14. Tìm giá trị tuyệt đối của các số sau :Chương II : Số nguyên – Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SGK Toán 6 trang 73, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người sinh ra tự do, nhưng ở bất cứ đâu cũng bị thấy trong xiềng xích.
Man is born free, but is everywhere seen bound by chains.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên