Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Grammar Practice (trang 122-123 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 11: What do you eat?


Grammar Practice (trang 122 SGK Tiếng Anh 6)


1. Present simple tense (thì Hiện tại đơn)


likea) Do you like noodles?


Yes, I like noodles.


Do you like rice?


No, I don't like rice.


b) Does she like chickery?


Yes, she likes chickery.


Does she like fish?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lý lẽ tốt nhất tôi biết về cuộc đời bất tử là sự tồn tại của người xứng đáng với nó.
The best argument I know for an immortal life is the existence of a man who deserves one.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên