XtGem Forum catalog

Grammar Practice (trang 122-123 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 11: What do you eat?


Grammar Practice (trang 122 SGK Tiếng Anh 6)


1. Present simple tense (thì Hiện tại đơn)


likea) Do you like noodles?


Yes, I like noodles.


Do you like rice?


No, I don't like rice.


b) Does she like chickery?


Yes, she likes chickery.


Does she like fish?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự xa cách đối với tình yêu cũng như gió đối với lửa. Nó thổi tắt ngọn lửa nhỏ, nhưng thổi bùng ngọn lửa lớn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên