Grammar Practice (trang 122-123 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 11: What do you eat?


Grammar Practice (trang 122 SGK Tiếng Anh 6)


1. Present simple tense (thì Hiện tại đơn)


likea) Do you like noodles?


Yes, I like noodles.


Do you like rice?


No, I don't like rice.


b) Does she like chickery?


Yes, she likes chickery.


Does she like fish?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một vài trái tim được hàn gắn, một vài trái tim nát tan, mặc dù chẳng bao giờ có ai muốn vậy, bởi tình yêu luôn được thề thốt đầu bạc răng long. Tôi đã khóc, và cầu nguyện, và van xin, chỉ mong tình yêu bền vững. Hy vọng là tất cả những gì tôi cần, và đau đớn là tất cả những gì tôi tìm thấy.
Some hearts are broken and mended, others are shattered or torn, although it was never intended, for love is eternally sworn, I've cried and prayed and pleaded, for that love to hold its ground. Hope was all I needed, and pain was all I found.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s