Ring ring

CHƯƠNG 7: Hệ thống hóa về Hidrocacbon Hướng dẫn giải bài tập 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 7:  Hệ thống hóa về Hidrocacbon

Hướng dẫn giải bài tập 2, 3, 4, 5 
trang 172 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :Hệ thống hóa về Hidrocacbon

A. Kiến thức trọng tâm


– Hệ thống hóa các loại hiđrocacbon quan trọng: ankan, ankelln, ankendienm ankin và ankylbenzen về đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, tích chất hóa học đặc trung và ứng dụng.


– Thông qua việc hệ thống hóa các loại hiđrocacbon. HS nắm mối quan hệ giữa các hiđrocacbon với nhau.


– Viết được các phương trình hóa học minh họa cho tính chất của các hiđrocacbon; chuyển hóa giữa các hiđrocacbon, nhận biết và điều chế các hiđrocacbon.


– Làm được một số bài tập về hiđrocacbon.


Bài 2 :(Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 172 SGK)


Trình bày phương pháp hóa học:


a) Phân biệt các khí đưng trong các bình riêng biệt không dán nhãn: H2, O2, CH4, C2H4, C2H2., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lo lắng không làm cho những điều tồi tệ ngừng xẩy ra mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên