A. At the store (Phần 1-5 trang 114-118 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 11: What do you eat?


A. At the store (Phần 1-5 trang 114-118 SGK Tiếng Anh 6)


1. a) Listen and repeat. Then practice with a partner.


(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó luyện tập với bạn học.)


A. At the store (Phần 1-5 trang 114-118 SGK Tiếng Anh 6)

Hướng dẫn dịch:


Storekeeper: Chị cần mua gì?/ Tôi có thể giúp gì được cho chị?


Vui: Vâng. Xin cho một chai dầu ăn.


Storekeeper: Của chị đây.


Vui: Cảm ơn.


b) Listen and repeat. Then practise the dialogue using these words.


(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó luyện tập hội thoại sử dụng các từ này.), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu không phải là phép cộng, càng nhiều ''thắng lợi'' càng sung sướng. Không phải thế. Trong thực tế, càng nhiều thắng lợi, anh càng nghèo nàn, vì anh đã thay đổi tâm hồn, phân tán tình cảm.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches