XtGem Forum catalog

A. At the store (Phần 1-5 trang 114-118 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 11: What do you eat?


A. At the store (Phần 1-5 trang 114-118 SGK Tiếng Anh 6)


1. a) Listen and repeat. Then practice with a partner.


(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó luyện tập với bạn học.)


A. At the store (Phần 1-5 trang 114-118 SGK Tiếng Anh 6)

Hướng dẫn dịch:


Storekeeper: Chị cần mua gì?/ Tôi có thể giúp gì được cho chị?


Vui: Vâng. Xin cho một chai dầu ăn.


Storekeeper: Của chị đây.


Vui: Cảm ơn.


b) Listen and repeat. Then practise the dialogue using these words.


(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó luyện tập hội thoại sử dụng các từ này.), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dù có đeo vàng đi chăng nữa, con lừa vẫn là con lừa.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên