XtGem Forum catalog

B. Free time (Phần 1-6 trang 127-129 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 12: Sports and Pastimes


B. Free time (Phần 1-6 trang 127-129 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and repeat.


(Lắng nghe và lặp lại.)


What do you do in your free time? (Bạn làm gì lúc rảnh rỗi?)


B. Free time (Phần 1-6 trang 127-129 SGK Tiếng Anh 6)

a) I go to the movies. (Tôi đi xem phim.)


b) I watch TV. (Tôi xem tivi.)


c) I read. (Tôi đọc sách.)


d) I listen to music. (Tôi nghe nhạc.)


e) I go fishing. (Tôi đi câu.)


f) I play video games. (Tôi chơi trò chơi video.), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phong cách của một người không thể chi phối phong cách của người khác.
One man's style must not be the rule of another's.
Jane Austen
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên