80s toys - Atari. I still have

B. Free time (Phần 1-6 trang 127-129 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 12: Sports and Pastimes


B. Free time (Phần 1-6 trang 127-129 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and repeat.


(Lắng nghe và lặp lại.)


What do you do in your free time? (Bạn làm gì lúc rảnh rỗi?)


B. Free time (Phần 1-6 trang 127-129 SGK Tiếng Anh 6)

a) I go to the movies. (Tôi đi xem phim.)


b) I watch TV. (Tôi xem tivi.)


c) I read. (Tôi đọc sách.)


d) I listen to music. (Tôi nghe nhạc.)


e) I go fishing. (Tôi đi câu.)


f) I play video games. (Tôi chơi trò chơi video.), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi luôn thấy bí ẩn không hiểu tại sao con người lại có thể tìm vinh dự dựa trên sự nhục nhã của đồng loại.
It has always been a mystery to me how men can feel themselves honoured by the humiliation of their fellow beings.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên