Hỏi quê quán, quốc tịch
Hỏi quê quán


Để hỏi về quê quán, các em sử dụng cấu trúc sau:


Where + be + S + from?- Where are you from?
Bạn quê ở đâu? (Bạn đến từ đâu?)
- Where’s your teacher from?
Thầy/Cô giáo của bạn của bạn ở đâu?
- Where are those people from?
Những người kia từ đâu đến?

Hỏi quốc tịch


Để hỏi về quốc tịch của ai đó, các em sử dụng: • What + be + tính từ sở hữu/sở hữu cách + nationality?  - What's your nationality?
  Bạn quốc tịch gì?
  - What's your friend's nationality?
  Bạn của anh quốc tịch gì?


 • What nationality + be + S?  - What nationality are you?
  Bạn quốc tịch gì?
  - What nationality is this man?
  Người đàn ông này quốc tịch gì?Để trả lời cho câu hỏi trên, các em sử dụng cấu trúc: It + be + tính từ chỉ quốc tịch.- I am Vietnamese. Tôi quốc tịch Việt Nam. (Tôi là người Việt Nam.)
- He is French. Anh ta quốc tịch Pháp. (Anh ta là người Pháp.)

Các bài tiếng Anh lớp 6 Unit 15 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu giết chết thời gian, nhưng thời gian cũng giết chết tình yêu.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s