pacman, rainbows, and roller s

Hỏi quê quán, quốc tịch
Hỏi quê quán


Để hỏi về quê quán, các em sử dụng cấu trúc sau:


Where + be + S + from?- Where are you from?
Bạn quê ở đâu? (Bạn đến từ đâu?)
- Where’s your teacher from?
Thầy/Cô giáo của bạn của bạn ở đâu?
- Where are those people from?
Những người kia từ đâu đến?

Hỏi quốc tịch


Để hỏi về quốc tịch của ai đó, các em sử dụng: • What + be + tính từ sở hữu/sở hữu cách + nationality?  - What's your nationality?
  Bạn quốc tịch gì?
  - What's your friend's nationality?
  Bạn của anh quốc tịch gì?


 • What nationality + be + S?  - What nationality are you?
  Bạn quốc tịch gì?
  - What nationality is this man?
  Người đàn ông này quốc tịch gì?Để trả lời cho câu hỏi trên, các em sử dụng cấu trúc: It + be + tính từ chỉ quốc tịch.- I am Vietnamese. Tôi quốc tịch Việt Nam. (Tôi là người Việt Nam.)
- He is French. Anh ta quốc tịch Pháp. (Anh ta là người Pháp.)

Các bài tiếng Anh lớp 6 Unit 15 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc là khi điều bạn nghĩ, điều bạn nói và điều bạn làm hài hòa với nhau.
Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên