Teya Salat

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Cân bằng nội môi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 90
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Cân bằng nội môi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 90Câu 1. Cân bằng nội môi là gì?

Trả lời:


Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể.


Câu 2. Tại sao cân bằng nội môi có vui trò quan trọng đối với cơ thể?


Trả lời:


Vì sự ổn định về các điều kiện lí hóa của môi trường trong (máu, bạch huyêt và dịch mô) đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển. Các tế bào, các cơ quan của cơ thể chỉ có thể họat động hình thưởng khi các điều kiện lí hóa của môi trường trong thích hợp và ổn định. Khi các điều kiện lí hóa của môi trường trong ổn định và không duy trì được sự ổn định (gọi là mất cân bằng nội môi) sẽ gây nên sự biến đổi hoặc rối loạn hoạt động của các tê bào và các cơ quan, thậm chí gây ra tử vong ở động vật.


Rất nhiều bệnh tật của người và động vật là hậu quả của mất cân bằng nội môi. Ví dụ, nồng độ NaCl trong máu cao (do chế độ ăn có nhiều muối thường xuyên) gây ra bệnh cao huyết áp.Câu 3. Tại sao các bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển về bộ phận thực hiện lại đóng vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi?


Trả lời:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kẻ đáng sợ nhất là kẻ không có gì để mất.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên