Old school Swatch Watches

B. Pollution (Phần 1-7 trang 169-173 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 16: Man and the Environment


B. Pollution (Phần 1-7 trang 169-173 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and read. Then answer the questions.


(Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)


B. Pollution (Phần 1-7 trang 169-173 SGK Tiếng Anh 6)

Hướng dẫn dịch:Chúng ta đang làm gì với môi trường của chúng ta?


Chúng ta đang tàn phá rừng.


Chúng ta đang hủy diệt động vật hoang dã và thực vật.


Chúng ta đang lãng phí quá nhiều nước.


Chúng ta đang đốt quá nhiều than, dầu và khí đốt.


Chúng ta đang lãng phí quá nhiều điện., , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngày lãng phí vì người khác không lãng phí với bản thân mình.
A day wasted on others is not wasted on one's self.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên