C. How often? (Phần 1-7 trang 130-133 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 12: Sports and Pastimes


C. How often? (Phần 1-7 trang 130-133 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and repeat.


(Lắng nghe và lặp lại.)


always     usually     often     sometimes     neveralways : luôn luôn
sometimes: thỉnh thoảng, đôi khi
usually: thường thường
never : không bao giờ
often : thường, hay

2. Listen and read.


(Nghe và đọc.)


C. How often? (Phần 1-7 trang 130-133 SGK Tiếng Anh 6)

Hướng dẫn dịch:- Thỉnh thoảng Ba và Lan đến sở thú. Họ đi khoảng ba lần một năm.


- Họ thường đi chơi công viên. Họ đi khoảng 2 lần một tuần. Đôi khi họ có đi picnic, nhưng không thường xuyên.C. How often? (Phần 1-7 trang 130-133 SGK Tiếng Anh 6)

- Họ thường chơi thể thao, nhưng thi thoảng họ chơi thả diều., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khó kiếm được người bạn trong một năm nhưng dễ xúc phạm bạn trong một giờ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat