Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 42 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
WRITE. Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 42 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 42 SGK)

Đề bài:


Complete the story. Use the verbs in the box. (Hãy hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung) .


burned         escaped      went         was                    appeared


left               lit               tied          was grazing          said


How the tiger got his stripes


One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) was grazing nearby, a tiger (1) ___________ . The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and die small man (2) ____________ the master. The farmer (3)_______ he had something called wisdom, but he (4) __________ it at home that day. He (5)____________ to get the wisdom, but before that he (6) ________ the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7) ___________ the straw and the fire (8) _______ the tiger. The tiger (9)________ , but it still has black stripes from the bums today.


Dịch


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đục nước bắt cá, lợi dụng tình thế để ra tay đạt mục đích.
Hỗn thủy mạc ngư.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t