Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 42 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
WRITE. Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 42 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 42 SGK)

Đề bài:


Complete the story. Use the verbs in the box. (Hãy hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung) .


burned         escaped      went         was                    appeared


left               lit               tied          was grazing          said


How the tiger got his stripes


One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) was grazing nearby, a tiger (1) ___________ . The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and die small man (2) ____________ the master. The farmer (3)_______ he had something called wisdom, but he (4) __________ it at home that day. He (5)____________ to get the wisdom, but before that he (6) ________ the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7) ___________ the straw and the fire (8) _______ the tiger. The tiger (9)________ , but it still has black stripes from the bums today.


Dịch


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ sự lừa lọc và dối trá sợ kiểm tra. Sự thật mời gọi nó.
Fraud and falsehood only dread examination. Truth invites it.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru