Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 (Test 1)
Bài tập trắc nghiệm Unit 12 (Test 1)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại.1. a. soccer b. volleyball c. tennis d. play
2. a. read b. movie c. watch d. listen
3. a. terit b. kite c. swim d. stove
4. a. always b. often c. early d. usually
5. a. one b. twice c. three d. four

1d 2b 3c 4c 5bBài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. They are .... badminton.
a. doing b. playing c. going d. walking
7. .... sports does he play?
a. Who b. When c. Where d. Which
8. What does he do .... his free time?
a. in b. at c. on d. for
9. I go .... .
a. volleyball b. tennis c. fishing d. aerobics
10. He .... to the movies.
a. goes often b. often goes c. is often going d. often is going

6b 7d 8a 9c 10bBài 3: Tìm lỗi sai.11. He never drinks coffee so it is not good for his health.
A B C D
12. She goes to the market one a week.
A B C D
13. They go to the zoo about three time a year.
A B C D
14. He likes play soccer after school.
A B C D
15. Who does he usually go?
A B C D

11b 12d 13d 14a 15dBài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.Hello. I’m Nam. I have two (16).... Lan and Thu. My mother, my father,
and I are storekeepers. My sister don’t work. They are at school. They
usually go (17).... on Saturday. In the evenings, we all like (18)....
television. My sister always listen (19).... music, but my parents and I
don’t. Reading and cooking are our pastimes. I often go out with my
friends (20).... the weekend.

16. a. sister b. brothers c. friends d. classmates
17. a. swim b. to swim c. swimming d. for swimming
18. a. watch b. watches c. watching d. to watching
19. a. for b. about c. of d. to
20. a. on b. in c. of d. when

16a 17c 18c 19d 20aCác bài tiếng Anh lớp 6 Unit 12 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vì sự thật luôn lạ lùng, còn lạ lùng hơn là hư cấu.
For truth is always strange; stranger than fiction.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket