XtGem Forum catalog

Thực hành vẽ và phân tích tháp tuổi

Tháp tuổi các nước phát triển có kiểu ổn định: đáy thu hẹp và đỉnh mở rộng hơn. Chửng tỏ tỉ suất sinh thấp, trẻ em ít, tỉ suất tử cao ở nhóm già, tuổi thọ trung bình cao. + Tháp tuổi cùa các nước đang phát triển có kiểu mở rộng: đáy. rộng, đỉnh nhọn, cạnh thoải. Chứng tỏ tỉ suất sinh cao, trẻ em đông, tuổi thọ trung bình thấp.

BÀI 27: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH THÁP TUỔI

1. Vẽ tháp tuổi của hai nhóm nước

Thực hành vẽ và phân tích tháp tuổi  Thực hành vẽ và phân tích tháp tuổi

2. Tính tỉ lệ người theo ba nhóm tuổi: 0-14 tuổi, 15 - 59 tuổi, 60 tuổi trở lên (nói chung và theo giới) 

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO TUỔI VÀ GIỚI CỦA HAI NHÓM NƯỚC. (đơn vị %)


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng hỏi tôi có gì, hãy hỏi tôi là ai.
Ask me not what I have, but what I am.
Heinrich Heine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên