Duck hunt

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 74 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 74 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :  Hóa trị và số oxi hóa

III- SỐ OXI HÓA


Để thuận tiện cho việc nghiên cứu phản ứng oxi hóa – khử người ta dùng khái niệm số oxi hóa.


Số oxi hóa của một nguyên tố trong hợp chất là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử nếu giả định liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là liên kết ion.


Số ion hóa được xác định theo quy tắc sau:


a)   Số ion hóa của ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó.


Thí dụ:    ion Ca2+  có điện tích là dương 2, số oxi hóa là +2.


Ion Cl có điện tích là âm 1, số oxi hóa là -1.


b)  Số ion hóa của hiđro trong hợp chất bằng +1, trừ H trong hiđrua kim loại., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Anh rất hy vọng rằng chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời như thể chúng ta chưa từng kết hôn.
I have great hopes that we shall love each other all our lives as much as if we had never married at all.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên