XtGem Forum catalog

Chương III. Bài 12. Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 56, 57 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  56, 57  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ?


A. C6H5NH2;


B. H2N-CH2-COOH;


C. CH3CH2CH2NH2;


D. Chương III. Bài 12. Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  56, 57  SGK Hóa lớp 12


Câu 2:  C2H5NHtrong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau ?


A. HCl;


B. H2SO4;, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cần ghi nhận rằng tình thương vĩ đại và các thành tựu to lớn thường dính líu đến các rủi ro lớn.
Take into account that great love and great achievements involve great risk.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên