Old school Swatch Watches

Chương III. Bài 12. Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 56, 57 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  56, 57  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ?


A. C6H5NH2;


B. H2N-CH2-COOH;


C. CH3CH2CH2NH2;


D. Chương III. Bài 12. Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  56, 57  SGK Hóa lớp 12


Câu 2:  C2H5NHtrong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau ?


A. HCl;


B. H2SO4;, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không biết lo xa thì khó khăn đến ngay trước mắt.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên