Language Focus Unit 2 Lớp 10 Trang 29

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 2 School Tanlks Language Focus trang 29 SGK. Điền vào chỗ trống bằng dạng -ing hay to-infinitive cho động từ trong ngoặc.

UNIT 2: SCHOOL TALKS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Hãy đặt câu hỏi cho những câu trả lời sau.

1. When did you come?

2. How long did you stay here?

3. Who did you come with?

4. Where do you live?

5. Why do you like learning English?, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người là trò tiêu khiển của hoàn cảnh khi mà hoàn cảnh tưởng chừng như là trò tiêu khiển của con người.
Men are the sport of circumstances when it seems circumstances are the sport of men.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches