Ring ring

Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 (Test 2)
Bài tập trắc nghiệm Unit 14 (Test 2)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.1. a. vacation b. match c. badminton d. plan
2. a. temple b. tent c. camera d. destinations
3. a. citadel b. idea c. bring d. visit
4. a. photo b. go c. home d. hot
5. a. uncle b. music c. minibus d. summer

1a 2c 3b 4d 5bBài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. Phong .... soccer every afternoon. It’s his favorite pastimes.
a. play b. plays c. is playing d. is going to playing
7. Why don’t .... to the park?
a. go b. going c. we go d. we going
8. .... are you going to stay? At a friend’s house.
a. What b. Where c. How long d. How often
9. Where’s she? She .... dinner in the kitchen.
a. cook b. cooks c. is cooking d. is going to cooks
10. We are going to have a picnic. Do you want .... ?
a. come b. coming c. to come d. to coming

6b 7c 8b 9c 10cBài 3: Tìm lỗi sai.11. She goes to visit her grandmother and grandfather next week.
A B C D
12. Which place is Phuong and Mai going to visit first?
A B C D
13. They are going in vacation this summer.
A B C D
14. He wants visit the temple and take some photos.
A B C D
15. They always are going to have a picnic in the park on the weekend.
A B C D

11a 12b 13b 14a 15aBài 4: Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi.Minh and his friends always have a picnic on the weekend. They are
going to have a picnic near a lake next Saturday. Nam is going to bring
his camera. Lan is going to bring some food, Minh is going to bring some
drinks. First, they are going to hve fried chicken, fried potatoes, apples
and cola. After that, they are going to walk for one or two hours. Finally,
they are going to take some photos and go home.

16. What are Minh and his friends going to do on the weekend?
a. They are going to have a picnic.
b.They are going to the movies.
c. They are going to visit the museum.
17. What is Lan going to bring?
a. She is going to bring a tent.
b.She is going to bring a camera.
c. She is going to bring some food.
18. What is Minh going to bring?
a. Minh is going to bring some food.
b.Minh is going to bring some drink.
c. Minh is going to bring some photos.
19. What are they going to do there?
a. They are going to have some food and drink.
b. They are going to ride their bikes.
c. They are going to swim there.
20. What are they giong to have?
a. Meat, vegetables, fruits and soda.
b. Fish, vegetables, fruits and juice.
c. Meat, vegetable and water.

16a 17c 18b 19a 20aCác bài tiếng Anh lớp 6 Unit 14 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong một bi kịch thực sự, cả hai bên đều có lý của mình.
In a true tragedy, both parties must be right.
Hegel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên