80s toys - Atari. I still have

B. At the canteen (Phần 1-6 trang 119-121 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 11: What do you eat?


B. At the canteen (Phần 1-6 trang 119-121 SGK Tiếng Anh 6)


1. Do you remember these? Write the letter of each picture and the word in your exercise book.


(Em có nhớ những vật này không? Viết mẫu tự của mỗi bức tranh và từ vào trong vở bài tập của em.)


B. At the canteen (Phần 1-6 trang 119-121 SGK Tiếng Anh 6)

, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên