Polaroid

B. At the canteen (Phần 1-6 trang 119-121 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 11: What do you eat?


B. At the canteen (Phần 1-6 trang 119-121 SGK Tiếng Anh 6)


1. Do you remember these? Write the letter of each picture and the word in your exercise book.


(Em có nhớ những vật này không? Viết mẫu tự của mỗi bức tranh và từ vào trong vở bài tập của em.)


B. At the canteen (Phần 1-6 trang 119-121 SGK Tiếng Anh 6)

, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn có nghĩa là bạn đừng bao giờ hỏi bạn bè bất cứ thứ gì và cũng có nghĩa rằng bạn cần biết cái gì nên hỏi và cái gì không.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên