XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 39 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 39 - Sinh Học 10
Chương  2. Tế bào nhân thực  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  39 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Mô tả cấu trúc của nhân tế bào.


Hướng dẫn giải


Nhân tế bào phần lớn có hình cầu với đường kính khoảng 5nm, được bao bọc bởi hai lớp màng, bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với prôtêin) và nhân con.


Nhân tế bào chứa vật chất di truyền và có chức năng điều khiển mọi hoạt động của tế bào


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nêu các chức năng của lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt.


Hướng dẫn giải, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng bao giờ giải thích; bạn bè thật sự không cần nó, và kẻ thù đằng nào cũng chẳng tin bạn đâu.
Never explain; your real friends don't need it, and your enenmys won't believe you anyways.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên