A. The weather and seasons (Phần 1-5 trang 134-137 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 13: Activities and The seasons


A. The weather and seasons (Phần 1-5 trang 134-137 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and repeat.


(Lắng nghe và lặp lại.)


A. The weather and seasons (Phần 1-5 trang 134-137 SGK Tiếng Anh 6)

a) It is hot in the summer. (Trời nóng vào mùa hè.)


b) It is cold in the winter. (Trời lạnh vào mùa đông)


c) It is warm in the spring. (Trời ấm vào mùa xuân.)


d) It is cool in the fall. (Trời mát vào mùa thu.)


Mùa thu trong Tiếng Anh có hai cách nói: fallautumn.


2. Practise with a partner. Ask and answer questions about the weather.


(Luyện tập với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi về thời tiết.), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không bao giờ cần học thêm điều mới nữa.
It's a mistake to think that once you're done with school you need never learn anything new.
Sophia Loren
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches