The Soda Pop

Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 (Test 2)
Bài tập trắc nghiệm Unit 13 (Test 1)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.1. a. take b. late c. table d. fall
2. a. winter b. spring c. like d. fishing
3. a. hot b. cold c. soccer d. volleyball
4. a. music b. hundred c. summer d. bus
5. a. weather b. season c. wear d. breakfast

1d 2c 4b 4a 5bBài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. How .... students are ther e in the yard?
a. many b. much c. often d. (để trống)
7. They .... at the moment
a. swim b. go swimming c. go swim d. are swimming
8. There are four .... in a year: spring, summer, fall and winter.
a. activities b. pastimes c. seasons d. weather
9. It’s always very cold here in the .... .
a. spring b. summer c. fall d. winter
10. Swiming is their favorite .... in the summer.
a. activity b. activities c. season d. seasons

6a 7d 8c 9d 10aBài 3: Tìm lỗi sai.11. What does the weather like in the spring in your country?
A B C D
12. He doesn’t never goes fishing in the winter?
A B C D
13. He likes riding in the fall and she doesn’t.
A B C D
14. We are usually tired in the summer so it’s hot.
A B C D
15. What is he do when it’s cold?
A B C D

11a 12a 13d 14d 15aBài 4: Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau.In the summer holidays, Phong’s family go to the beach for three or
four days. They always go to Vung Tau in the south of VietNam. They
usually stay in a hotel but sometimes they stay in a small house near
the sea.
Every morning, they go to the beach. Phong goes swimming but his sister
never swims. She plays volleyball on the beach. Volleyball is her favorite
sport.
They usually have sandwiches for lunch or sometimes they go to a small
restaurant. In the afternoon, they walk. In the evenings, they often go
to the cinema or the theater.
16. What do Phong’s family do in the summer holidays?
a. They go to Vung Tau. b. They go to Da Lat. c. They stay at home.
17. Where do they usually stay in Vung Tau?
a. At a friend’s house. b. In a hotel. c. No information
18. What is Phong’s favorite sport?
a. Swimming b. Volleyball c. No information
19. Whay do they usually have for lunch?
a. Rice and fish b. Sandwiches c. Bread and orange juice
20. What do they do in Vung Tau in the evenings.
a. They walk. b. They go to the cinema. c. No information

No information: chưa có thông tin

16a 17b 18c 19b 20bCác bài tiếng Anh lớp 6 Unit 13 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống là chuỗi tiến trình từ ước vọng tới ước vọng, không phải từ hưởng thụ tới hưởng thụ.
Life is a progress from want to want, not from enjoyment to enjoyment.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên