Duck hunt

Hỏi nghề ngiệp và Hỏi hình dáng bên ngoài
Hỏi nghề nghiệp


Để hỏi về nghề nghiệp của ai đó, các em có thể sử dụng một trong 3 mẫu câu sau:


What + does/do + S + DO?


What + be + S?


What + be + tính từ sở hữu + JOB(s)?- What does Miss Lan do?
= What is Miss Lan?
= What is Miss Lan's job?
Cô Lan làm nghề gì vậy?

- What do you do?
= What are you?
= What is your job?
Bạn là nghề gì vậy?

Hỏi hình dáng bên ngoài


Để hỏi xem hình dáng bên ngoài của ai đó như thế nào, các em sử dụng mẫu câu sau:


What + do/does + S + LOOK LIKE?


Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta thường sử dụng các tính từ mô tả hình dáng bên ngoài như thin, fat, tall, short, strong, ...
- What does your teacher look like?
Giáo viên của bạn trông như thế nào?
He's thin.
Thầy ấy trông ốm.

- What does she look like?
Cô ấy trông như thế nào?
She's fat.
Cô ấy mập.

Các bài học tiếng Anh lớp 6 Unit 9 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều ta tìm kiếm ta sẽ tìm thấy; điều ta trốn tránh sẽ trốn tránh ta.
What we seek we shall find; what we flee from flees from us.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên