80s toys - Atari. I still have

Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thỗ công nghiệp

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thỗ công nghiệp (bài 46 SGK nâng cao).

BÀI 33: GIẢI BÀI TẬP MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA

TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

(Bài 46 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 132 SGK địa lý 10: Em hãy nêu những đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Trả lời

- Điểm công nghiệp:

+ Đông nhất với một điểm dân cư.

+ Gồm một đến hai xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên - nhiên liệu., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khó tin rằng một người đang nói thật khi bạn biết bạn sẽ nói dối nếu bạn ở vào vị trí của anh ta.
It is hard to believe that a man is telling the truth when you know that you would lie if you were in his place.
Henry Louis Mencken
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên