80s toys - Atari. I still have

Reading Unit 6 Lớp 12 Trang 62

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs Reading trang 62 SGK. Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc có thể làm bạn căng thẳng, đặc biệt là khi bạn được mời đến phỏng vấn lần đầu tiên. Sau đây là vài lời khuyên có thể giúp bạn giảm căng thẳng và tạo được ấn tượng tốt cho người phỏng vấn bạn.

UNIT 6: FUTURE JOBS

READING (ĐỌC) 

 

Before you read

Theo nhóm, chọn các yếu tố em cho là sẽ giúp em thành công trong buổi phỏng vấn xin việc.

mặc y phục xềnh xoàng            cảm thấy căng thẳng

trà lời rõ ràng, chân thật         • có óc khôi hài

cảm thấy tự tin                       • tránh nẻ các câu hỏi khó

    While you read

Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.

Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc có thể làm bạn căng thẳng, đặc biệt là khi bạn được mời đến phỏng vấn lần đầu tiên. Sau đây là vài lời khuyên có thể giúp bạn giảm căng thẳng và tạo được ấn tượng tốt cho người phỏng vấn bạn., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn không thể kết nối các điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin vào cái gì đó
lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, nó đã tạo nên tất cả sự khác biệt trong cuộc đời tôi.
You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.
Steve Jobs
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên