A. The weather and seasons (Phần 1-5 trang 134-137 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 13: Activities and The seasons


A. The weather and seasons (Phần 1-5 trang 134-137 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and repeat.


(Lắng nghe và lặp lại.)


A. The weather and seasons (Phần 1-5 trang 134-137 SGK Tiếng Anh 6)

a) It is hot in the summer. (Trời nóng vào mùa hè.)


b) It is cold in the winter. (Trời lạnh vào mùa đông)


c) It is warm in the spring. (Trời ấm vào mùa xuân.)


d) It is cool in the fall. (Trời mát vào mùa thu.)


Mùa thu trong Tiếng Anh có hai cách nói: fallautumn.


2. Practise with a partner. Ask and answer questions about the weather.


(Luyện tập với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi về thời tiết.), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạo lực là nơi trú ẩn cuối cùng của không đủ năng lực.
Violence is the last refuge of the incompetent.
Isaac Asimov
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967