Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 (Test 1)
Bài tập trắc nghiệm Unit 16 (Test 1)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ khác.1. a. buffalo b. cow c. chicken d. egg
2. a. trash b. pollution c. pick d. danger
3. a. bottle b. recycle c. packet d. box
4. a. save b. water c. collect d. leave
5. a. little b. house c. field d. cart

1d 2c 3b 4b 5aBài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. There isn’t .... rice in the bowl.
a. a few b. a little c. much d. some
7. He .... a hot drink.
a. want b. is wanting c. need d. needs
8. .... damage trees and flowers.
a. Not b. Should c. Shouldn’t d. Don’t
9. Keep .... the grass.
a. of b. off c. to d. far
10. We .... eat healthy food.
a. want b. don’t want c. should d. shouldn’t

6c 7d 8d 9b 10cBài 3: Tìm lỗi sai.11. We are wasting too few water and power.
A B C D
12. How many rice does he produce?
A B C D
13. They fly their kites at the moment.
A B C D
14. People should pollute the land, the rivers and the oceans.
A B C D
15. Why are we doing to our environment?
A B C D

11c 12a 13a 14b 15aBài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.Phong’s uncle works in the fields all day. He is a (16).... . He has
some paddy fields and he produces a lot of rice. Near his house, he has
a (17).... garden and he grows some vegetables. He also has some (18)....
trees. They produce a lot of fruits.
Mr.Hai has some animals. He has a few cows. They produce a little
(19).... . He has some (20).... . They produce a lot of eggs. He also has
some pigs.
16. a. engineer b. doctor c. gymnast d. farmer
17. a. small b. high c. tall d. thick
18. a. fruit b. fruits c. flowers d. lemons
19. a. water b. coffee c. milk d. soda
20. a. kitchen b. kitchens c. chicken d. chickens

16d 17a 18a 19c 20dCác bài tiếng Anh lớp 6 Unit 16 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cần ghi nhận rằng tình thương vĩ đại và các thành tựu to lớn thường dính líu đến các rủi ro lớn.
Take into account that great love and great achievements involve great risk.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog