pacman, rainbows, and roller s

Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 38 bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam trang 135 SGK. Độ che phủ rừng nước ta dược tính bằng: (Diện tích rừng/ diện tích tự nhiên) X 100%, đơn vị là %, tính cho các năm.

ĐỊA LÍ 8 BÀI 38: GIẢI BÀI TẬP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM

 

I. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 135 SGK địa lí 8: Chứng minh rằng tài nguyên sinh rật nước ta có giá trị to lớn về các mặt sau đây:

- Phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống.

- Bảo vệ môi trường sinh thái.

Trả lời:

Tài nguyên sinh vật có giá trị to lởn về phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống:

- Tài nguyên sinh vật cung cấp cho chúng ta nguồn nguyên liệu gỗ, tre, nứa, các loại dược liệu quý hiếm khác...

+ Một số loại cho gỗ bền và đẹp như: đinh, lim, sến, táu, lát hoa, gụ..., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, thái độ tinh thần của chúng ta điều khiển nó.
Happiness doesn't depend on any external conditions, it is governed by our mental attitude.
Dale Carnegie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên