Snack's 1967

Writing Unit 11 Lớp 10 Trang 117

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 11 National Parks Writing trang 117 SGK. Dưới đây là một số cách nhận lời hay từ chối lời mời. Đọc và điền vào chỗ trống những đoạn viết dưới đây bằng cụm từ phù hợp.

UNIT 11: NATIONAL PARKS

WRITING (VIẾT)

 

Viết thư nhận lời hoặc từ chối.

Task 1: Dưới đây là một số cách nhận lời hay từ chối lời mời. Đọc và điền vào chỗ trống những đoạn viết dưới đây bằng cụm từ phù hợp.

1. I'd like you

2. I'm afraid I can't come because

3. that's a great idea.

Task 2: Sap xếp các câu sau để tạo thành một bức thư nhận lời mời của bạn về quê nghỉ cuối tuần.

1.d                2. e                3. c     , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai
nó luôn luôn đến đủ sớm.
I never think of the future
it comes soon enough.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên