Language Focus Unit 13 Lớp 12 Trang 145

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 13 The 22nd Sea Games Language Focus trang 145 SGK. Ghép nửa câu ở cột A với nữa câu thích hợp ở cột B và hoàn thành câu, sử dụng so sánh hơn của tính từ với cấu trúc: comparative + and + comparative.

UNIT 13: THE 22nd SEA GAMES

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: Linking

* Grammar:

Exercise 1. Ghép nửa câu ở cột A với nữa câu thích hợp ở cột B.

Đáp án.

2. e        3. a        4. b        5. d         6. g         7.f

Exercise 2. Hoàn thành câu, sử dụng so sánh hơn của tính từ với cấu trúc: comparative + and + comparative.

Đáp án., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
As the valley gives height to the mountain, so can sorrow give meaning to pleasure; as the well is the source of the fountain, deep adversity can be a treasure.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog