Language Focus Unit 13 Lớp 12 Trang 145

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 13 The 22nd Sea Games Language Focus trang 145 SGK. Ghép nửa câu ở cột A với nữa câu thích hợp ở cột B và hoàn thành câu, sử dụng so sánh hơn của tính từ với cấu trúc: comparative + and + comparative.

UNIT 13: THE 22nd SEA GAMES

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: Linking

* Grammar:

Exercise 1. Ghép nửa câu ở cột A với nữa câu thích hợp ở cột B.

Đáp án.

2. e        3. a        4. b        5. d         6. g         7.f

Exercise 2. Hoàn thành câu, sử dụng so sánh hơn của tính từ với cấu trúc: comparative + and + comparative.

Đáp án., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động. Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sàng làm cho những người khác.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s