Pair of Vintage Old School Fru

Language Focus Unit 1 Lớp 12 Trang 18

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1 Home Life Language Focus trang 18 SGK. Chọn nhóm từ thích hợp nhất trong mỗi câu. Các bạn cùng tham khảo nhé.

UNIT 1: HOME LIFE

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: The pronunciation of -s ending

* Grammar: Tense Revision

Exercise 1. Chọn nhóm từ thích hợp nhất trong mỗi câu.

Gợi ý:

1. Have you seen

2. has written

3. has asked



, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai đó không yêu bạn như bạn mong muốn không có nghĩa là họ không yêu bạn hết mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên