Bài 3: Con lắc đơn (Giải bài tập 4,5,6,7)
I. Lý thuyết Con lắc đơn


1. Với con lắc đơn, thành phần lực kéo vật về vị trí cân bằng là

P1 = – mgs/l= ma = ms” hay s” = – gs/l= – ω 2s


trong đó, s là li độ cong của vật đo bằng mét (m), l là chiều dài của con lắc đơn đo bằng mét (m). Đó là phương trình động lực học của con lắc đơn.


2. Con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình:


s = S0cos(ωt + φ) hoặc α = α0cos(ωt + φ); với α = s/l; α0 = S0/l


3. Chu kì, tần số, tần số góc: Bài 3: Con lắc đơn (Giải bài tập 4,5,6,7)


Trong đó: g là gia tốc rơi tự do (m/s2), là chiều dài của con lắc (m).


4. Năng lượng của con lắc đươn


– Động năng: Wđ =1/2.mv2., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quá nhiều người trong chúng ta không sống với giấc mơ của mình vì chúng ta sống với nỗi sợ hãi.
Too many of us are not living our dreams because we are living our fears.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s