Insane

Bài 3: Con lắc đơn (Giải bài tập 4,5,6,7)
I. Lý thuyết Con lắc đơn


1. Với con lắc đơn, thành phần lực kéo vật về vị trí cân bằng là

P1 = – mgs/l= ma = ms” hay s” = – gs/l= – ω 2s


trong đó, s là li độ cong của vật đo bằng mét (m), l là chiều dài của con lắc đơn đo bằng mét (m). Đó là phương trình động lực học của con lắc đơn.


2. Con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình:


s = S0cos(ωt + φ) hoặc α = α0cos(ωt + φ); với α = s/l; α0 = S0/l


3. Chu kì, tần số, tần số góc: Bài 3: Con lắc đơn (Giải bài tập 4,5,6,7)


Trong đó: g là gia tốc rơi tự do (m/s2), là chiều dài của con lắc (m).


4. Năng lượng của con lắc đươn


– Động năng: Wđ =1/2.mv2., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con đường hạnh phúc có thể là con đường quên lãng.
La route du bonheur est peut
être la route de l'oubli
Yasmina Reza
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên