Snack's 1967

Bài 3: Con lắc đơn (Giải bài tập 4,5,6,7)
I. Lý thuyết Con lắc đơn


1. Với con lắc đơn, thành phần lực kéo vật về vị trí cân bằng là

P1 = – mgs/l= ma = ms” hay s” = – gs/l= – ω 2s


trong đó, s là li độ cong của vật đo bằng mét (m), l là chiều dài của con lắc đơn đo bằng mét (m). Đó là phương trình động lực học của con lắc đơn.


2. Con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình:


s = S0cos(ωt + φ) hoặc α = α0cos(ωt + φ); với α = s/l; α0 = S0/l


3. Chu kì, tần số, tần số góc: Bài 3: Con lắc đơn (Giải bài tập 4,5,6,7)


Trong đó: g là gia tốc rơi tự do (m/s2), là chiều dài của con lắc (m).


4. Năng lượng của con lắc đươn


– Động năng: Wđ =1/2.mv2., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên