Bài 1: Tán sắc ánh sáng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5)
ĐỀ BÀI


Câu 1: .Trình bày thí nghiệm của Niu- tơn về sự tán sắc ánh sáng.

Câu 2:  Trình bày thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn


Câu 3: Trong thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn, nếu ta bỏ màn M đi rối đưa hai lăng kính lại sát nhau, nhưng vẫn đặt ngược chiều nhau, thì ánh sáng có bị tán sắc hay không?


Câu 4:Chọn câu đúng


Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh


A. Sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc.


B. Lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó.


C. Ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc.


D. Ánh sáng có bất kì màu gì, khi qua lăng kính cũng bị lệch về phái đấy, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nỗi ngờ vực đáng sợ là ngờ vực chính bản thân mình.
The fearful unbelief is unbelief in yourself.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog